Om lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Ungefär 4000 personer i Sverige drabbas varje år av lungcancer. Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett eller flera enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och den ohämmade celldelningen tar fart.

Mer om lungcancer

Lungcancer är en sjukdom som oftast utvecklas långsamt, ofta under flera år. 

Lungcancer är en typ av cancer som börjar i lungorna.

  • Därifrån kan den sprida sig till andra områden i kroppen. Den kallas då metastaserad lungcancer, eller spridd lungcancer med dottertumörer.
  • Lungcancer delas in i fyra (IV) stadier där det fjärde stadiet innebär att cancern spritt sig i kroppen.
  • Lungcancer är en sjukdom som oftast utvecklas långsamt, ofta under flera år. Besvären kommer smygande och man uppfattar dem inte alltid som tecken på att man är sjuk. Därav kan cancern ha hunnit sprida sig (bildat metastaser) innan man får diagnosen lungcancer.​​​​​​​

Utredning av lungcancer

Utredningen börjar oftast på vårdcentralen och därifrån blir man remitterad till lungröntgen. Om lungröntgen visar på en förändring i lungan kan man även bli undersökt med datortomografi. Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ och är mer exakt än en lungröntgen. Om läkaren därefter misstänker att du har lungcancer ska du få en remiss till en lungklinik.

På lungkliniken får man genomgå en så kallad bronkoskopi. Det är en undersökning där läkaren för ner ett böjligt rör, ett bronkoskop, i luftrören. Bronkoskopet överför bilder till en bildskärm så att läkaren kan se hur luftrören ser ut och om det finns någon tumör. Läkaren kan också ta prover genom bronkoskopet. Innan undersökningen görs får man ett avslappnande medel och lokalbedövning för att minska host- och kräkreflexerna. De flesta kan åka hem samma dag.

Behandling av lungcancer

Vilken behandling man får beror på vilken typ av lungcancer man har och i vilket stadium sjukdomen är. Vid den ALK-positiva och ROS1-positiva formen av sjukdomen har man oftast upptäckt cancern sent i sjukdomsstadiet. Det betyder att den oftast har spritt sig i kroppen kan ha hunnit bilda metastaser, dottertumörer. Vid behandling av spridd lungcancer är målet att lindra smärtan och förlänga livslängden eftersom det inte finns ett bot som helt tar bort spridd lungcancer i det här stadiet. Om man genomgår en målriktad behandling (läkemedel så som Xalkori till exempel) så får man läkemedel som specifikt riktar in sig på cancerceller, utan att samtidigt skada de friska cellerna i kroppen.

Vid behandling av spridd lungcancer är målet att lindra smärtan och förlänga livslängden eftersom det inte finns ett bot som helt tar bort spridd lungcancer i det här stadiet.

Behandlingsalternativ vid ALK- eller ROS1-positiv 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Operation

Om man har upptäckt cancern i ett tidigt stadium kan operation vara ett alternativ. Hur stor bit av lungan som opereras beror på hur cancern spritt sig i lungorna. Operation fungerar dock inte om cancern spritt sig i övriga kroppen. Om en tumör är för stor för att opereras men cancern fortfarande har stannat kvar i lungorna kan strålbehandling och behandling med cytostatika vara ett alternativ.

Cytostatika

Cytostatika (även kallat kemoterapi eller cellgifter) är läkemedelsbehandling som riktar sig mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller. Cytostatikan bromsar tumörens tillväxt och ser till att cellen kommer att gå in i programmerad celldöd, så kallad apoptos, vilket förenklat sätt kan beskrivas som att cellen tar död på sig själv utan att skada sin omgivning.

Strålning

Strålningen som man behandlas med är så kallad joniserande strålning. Den riktar in sig på både friska celler och cancerceller, men de friska cellerna har en större förmåga än cancerceller att reparera skadorna efter strålningen. 

Målstyrd behandling

Vid den ALK-positiva och ROS1-positiva formen av lungcancer som har spridit sig i kroppen har behandling med cytostatika tidigare varit standardbehandlingen, innan målriktad behandling kom. Numera rekommenderas i första hand målriktade läkemedel till patienter med specifika genetiska mutationer. Xalkori är ett exempel på en målstyrd behandling.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt