Behandling med Xalkori

Det är viktigt att du följer den behandlingsplan och de råd du har fått från din läkare och sjuksköterska. Som ett komplement till den informationen du fått från ditt sjukvårdsteam kan du här hitta information om dosering, vad du bör tänka på innan du startar din behandling och åtgärder under behandlingen.

Före behandlingen med Xalkori

Tala om för din behandlande läkare:
​​​​​​​

 • Om du är allergisk mot crizotinib eller något annat innehållsämne i Xalkori. Du kan läsa i bipacksedeln vad Xalkori innehåller på fass.se.
 • Om du har en allvarlig leversjukdom, eller om du tidigare fått information av din läkare om att du har en mild eller måttlig leversjukdom.
 • Om du haft andra lungproblem innan du påbörjar en behandling med Xalkori ska du även berätta för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersona eftersom vissa lungproblem kan förvärras av behandlingen med Xalkori. 
 • Om du har haft problem med hjärtat, magtarmbesvär, om du upplever synrubbningar, har en allvarlig njursjukdom, om du är gravid eller ammar. 
 • Berätta även om eventuella allergier eller andra sjukdomar.

Viktigt att denna information kommer fram för att sjukvården ska kunna ta rätt beslut om behandling.
​​​​​​​

Innan du påbörjar en behandling med Xalkori ska du även berätta för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (inklusive p-piller), även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Vissa läkemedel, inklusive örtpreparat, kan påverka nivån av Xalkori i kroppen eller ska inte tas tillsammans med Xalkori av andra skäl.

 • Se även över din kost då du inte ska äta grapefrukt eller grapefruktjuice när du behandlas med Xalkori. Mängden läkemedel i kroppen kan påverkas av grapefrukt. Läs därför innehållsdeklarationer noggrant innan du äter eller dricker något under behandling med Xalkori.
 • Du bör även diskutera med din läkare om du är beroende av att köra bil och använda maskiner i vardagen. Vissa patienter kan uppleva synrubbningar, yrsel och trötthet under behandlingen vilket påverkar din bilkörning och hantering av maskiner.

Rekommenderad dosering för Xalkori är en 250mg kapsel två gånger dagligen**

Vilken dos och hur jag ska ta Xalkori?

 • Du ska alltid ta den dos som läkaren har ordinerat och i de allra flesta fall är startdosen av Xalkori 250 mg två gånger dagligen, totalt 500 mg per dag.
 • Ta en kapsel på morgonen och en på kvällen.
 • Ta kapslarna vid ungefär samma tid varje dag.​​​​​​​
 • Du kan ta kapslarna med eller utan mat men undvik alltid grapefrukt.​​​​​​​
 • Svälj kapslarna hela. De får inte krossas, lösas upp eller öppnas.​​​​​​​
 • Läkaren kan ändra dosen beroende på ditt medicinska tillstånd, hur du svarar på behandlingen och/eller eventuella biverkningar du kan få.

*ej verklig storlek.
** Om det behövs kan läkaren besluta att sänka dosen till 200mg som tas två gånger dagligen (total dos 400mg). Om ytterligare dossänking behövs kan man sänka till 250mg en gång dagligen.

Vanliga frågor och svar

Om du glömmer ta Xalkori

 • Om du ska ta nästa dos om 6 timmar eller längre tid, ska du ta den glömda kapseln så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa kapsel vid vanlig tid.
 • Om du ska ta nästa dos inom mindre än 6 timmar, ska du inte ta den glömda kapseln. Ta sedan nästa kapsel vid den vanliga tidpunkten.
 • Berätta för din läkare vid nästa besök att du har glömt ta en dos.
 • Ta inte dubbel dos (två kapslar samtidigt) för att kompensera för en glömd dos.
 • Om du kräks efter att ha tagit en dos av Xalkori ska du inte ta en extra dos utan bara ta nästa dos vid den vanliga tiden.

Om du funderar på att sluta ta Xalkori

 • Sluta INTE att ta Xalkori utan att först prata med din läkare om det.
 • Om du känner att du inte kan ta medicinen enligt läkarens anvisningar eller om tycker att du inte behöver den längre, ska du omedelbart kontakta läkaren.

Om du tar mer Xalkori än du ska

 • Om du råkar ta för många Xalkori-kapslar ska du omedelbart kontakta läkare.
 • Läkaren kommer att tala om vad du ska göra.

Andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med Xalkori nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med Xalkori. Läs även på fass.se. Om man samtidigt tar vissa andra läkemedel kan effekten av Xalkori eller det andra läkemedlet förändras. Med andra läkemedel menar man även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Läkaren kan ändra dosen av dessa läkemedel, ändra dosen av Xalkori eller ge dig en annan medicin.

P-piller ska undvikas när man behandlas med Xalkori då p-pillren förlorar sin effekt.

Ta dina Xalkori-kapslar varje dag

Det är mycket viktigt att du inte glömmer att ta dina Xalkori-kapslar.

Chansen att Xalkori får sjukdomen under kontroll är störst om du tar medicinen varje dag enligt läkarens rekommendationer. Medicinens effekt kan nämligen minska om du ofta glömmer att ta den. Sluta inte att ta Xalkori eller hoppa över några doser utan att först diskutera med din läkare. Din läkare kan ha goda skäl att göra ett uppehåll i din behandling om du får biverkningar.

Försök att ta Xalkori-kapslarna vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. i samband med din morgon och kvällsrutin. Rutinen kan göra det lättare att komma ihåg.

Läs mer under stöd och material för hjälpmedel under din behandling.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt