Biverkningar av Xalkori

Precis som alla andra läkemedel kan Xalkori ge biverkningar, men alla får dem inte. Läkaren kan inte förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Din roll - förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar

Det finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Xalkori som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Xalkori-behandlingen.

Xalkori är ett kraftfullt läkemedel

För att du ska må så bra som möjligt under din behandling är det viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå så att du kan mildra dessa.

Play

Hur hanterar jag eventuella biverkningar?

Precis som alla andra läkemedel kan Xalkori ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till biverkningarna. En del biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av de biverkningar beskrivna i filmen.

Se filmen 3:21

De vanligaste biverkningarna med Xalkori

Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker av en biverkning. På den här webbplatsen beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning.

De vanligaste biverkningarna med Xalkori är:

 • Synrubbningar
 • Besvär i magtarmkanalen, kräkningar, diarré, illamående
 • Ödem – vätskesamlingar som orsakar svullna händer och fötter
 • Förstoppning
 • Magsmärtor
 • Onormala levervärden
 • Minskad aptit
 • Trötthet och yrsel
 • Domningar eller stickningar i leder eller armar/ben
 • Förändrad smakupplevelse
 • Anemi - minskat antal röda blodkroppar
 • Hudutslag
 • Sänkt puls

Synrubbningar
​​​​​​​

Du kan märka av viss synpåverkan, det är en mycket vanlig biverkan. I de flesta fall visar det sig inom en vecka efter behandlingsstarten, och det kan vara:

 • Ljusblixtar.
 • Dimsyn.
 • Dubbelseende.
 • Var särskilt försiktig när du kör bil eller andra fordon eller använder maskiner. Du kanske måste upphöra med detta om du märker att dessa biverkningar gör att du inte kan utföra de här aktiviteterna på ett säkert sätt.
 • Ibland blir förändringarna bättre med tiden. Om du däremot märker att förändringarna kvarstår eller verkar bli värre med tiden ska du informera din läkare.
 • Berätta omedelbart för läkaren om du förlorar synen eller får någon annan synförändring, till exempel svårt att se med det ena eller båda ögonen. Läkaren avbryter eventuellt behandlingen med Xalkori och remitterar dig till ögonläkare.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar.
​​​​​​​

Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Xalkori eller på fass.se. Bipacksedeln innehåller viktig information. 

 • Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor. De kan ge dig lugnande svar och mer information. Tillsammans kan ni fatta beslut om din behandlingsplan. 
 • Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs på den här webbplatsen, finns det hjälp att få. Till exempel kan läkaren justera din dos eller rekommendera egenvårdsåtgärder. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig! 

En del biverkningar kan vara allvarliga.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever några av de biverkningar beskrivna under avsnittet ”Allvarliga biverkningar” eller om du helt eller delvis förlorar synen eller svåra magsmärtor. Se även bipacksedeln på fass.se för information om eventuella allvarliga biverkningar.

Allvarliga biverkningar
En del biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande allvarliga biverkningar. Andra biverkningar som inte är beskrivna här kan du hitta i bipacksedeln.

Leverpåverkan

Regelbundna blodprover ingår i kontrollen av behandlingen med Xalkori. Proverna tas för att kontrollera funktionen i olika organ, bland annat levern.

Meddela genast läkare om:
Du känner dig tröttare än vanligt, din hud och dina ögonvitor blir gulaktiga, urinen blir mörk eller brun (tefärgad), du mår illa, kräks eller får minskad aptit, du har smärtor på höger sida av buken, du har klåda eller får blåmärken lättare än vanligt.

Detta kan vara tecken på att levern har påverkats av läkemedlet och läkaren kan då behöva ta blodprover för att kontrollera leverns funktion. Om resultaten är onormala kan läkaren besluta att sänka dosen Xalkori eller avbryta behandlingen helt. Genom snabbt insatta åtgärder kan läkaren hantera denna biverkning på ett effektivt sätt. Vänta inte tills det är dags för nästa besök på kliniken.

Hjärtsvikt

Berätta omedelbart för läkare om du upplever tecken eller symtom på hjärtsvikt. Dessa symtom kan innefatta andfåddhet, svullna armar, ben, händer, fötter eller ansikte, eller snabb viktuppgång. Din läkare kan besluta om att under en tid hålla upp med din behandling med Xalkori, minska din dos av Xalkori eller avbryta din behandling helt.

Ostadighet/yrsel, svimning, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls

Berätta omedelbart för läkaren om du får dessa symptom. Det kan vara tecken på förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (kan ses på EKG) eller onormal hjärtrytm. Om du redan har en hjärtsjukdom kommer läkaren att kontrollera hjärtats funktion noga och eventuellt ändra din dos av Xalkori.

Läkaren kan ta EKG för att kontrollera att det inte är några problem med hjärtat när du behandlas med Xalkori.

Sänkt puls

Xalkori kan orsaka långsammare puls. Din läkare kommer att kontrollera din hjärtfunktion och kan eventuellt ändra din dos av Xalkori.

Andningsproblem

En biverkning som kan uppträda är en inflammation i lungorna.

Meddela genast läkare om:
​​​​​​​Du får några nya besvär som andnings-svårigheter, hosta eller feber, eller om några tidigare besvär blir värre.

Minskat antal vita blodkroppar

Berätta omedelbart för läkaren om du får feber eller en infektion. Läkaren kan ta ett blodprov och om resultaten inte är normala kan läkaren besluta att sänka Xalkori-dosen.

Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft.

Man kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar Xalkori ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till.

Skriv upp sådant som du märker.

Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt